Trang chủ
GIƠI THIỆU
Giới thiệu chung
CƠ CẤU TỔ CHỨC
CÔNG TRÌNH QUY HOẠCH ĐÃ PHÊ DUYỆT
ĐỀ TÀI KHOA HỌC
VĂN BẢN PHÁP LÝ
DIỄN ĐÀN
Ý KIẾN PHẢN HỒI

Ngày truy cập:
03 tháng 6, 2023

Số lượt truy cập
913546
 
TÌM KIẾM THÔNG TIN
 
 
 
GIỚI THIỆU CHUNG
Chức năng và nhiệm vụ
I. Vị trí và chức năng
1. Viện Quy hoạch - Kiến trúc xây dựng Nghệ An là đơn vị sự nghiệp công lập có thu trực thuộc Sở Xây dựng Nghệ An;
2. Viện Quy hoạch - Kiến trúc xây dựng, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng. Trụ sở của Viện Quy hoạch - Kiến trúc xây dựng Nghệ An đặt tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An;
3. Viện Quy hoạch – Kiến trúc xây dựng Nghệ An có chức năng tham mưu giúp UBND Tỉnh, Sở Xây dựng thực hiện các nhiệm vụ quản lý Nhà nước về công tác Quy hoạch và Kiến trúc xây dựng; nghiên cứu và ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật; tham gia phản biện các đề tài khoa học về công tác khảo sát, quy hoạch, kiến trúc xây dựng; tư vấn, đào tạo, hỗ trợ kỹ thuật chuyên ngành quy hoạch, kiến trúc xây dựng.
II. Nhiệm vụ và quyền hạn
1- Tham mưu giúp UBND tỉnh hoạch định chiến lược quy hoạch xây dựng, chương trình phát triển đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh đảm bảo phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi trường.
2- Lập, điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch, thiết kế xây dựng; quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng do UBND tỉnh và Sở Xây dựng giao để phục vụ công tác quản lý nhà nước về chuyên ngành.
3- Giúp Sở Xây dựng và UBND các cấp thực hiện một số nhiệm vụ quản lý Nhà nước trong lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc xây dựng như: Xây dựng, quản lý và cung cấp các dữ liệu có liên quan đến lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc xây dựng, hạ tầng kỹ thuật đô thị, mốc cao - tọa độ, mốc chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng trên địa bàn tỉnh; Giới thiệu, lựa chọn địa điểm khảo sát phục vụ lập quy hoạch xây dựng;
4- Tham gia Hội đồng Kiến trúc – Quy hoạch của tỉnh; Hội đồng thẩm định, phản biện Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, Quy hoạch xây dựng và các Hội đồng khác có liên quan đến lĩnh vực Quy hoạch, Kiến trúc xây dựng.
5- Đề xuất, quản lý và tổ chức thực hiện các đề án, dự án, chương trình, kế hoạch khảo sát, quy hoạch, thiết kế xây dựng trên địa bàn tỉnh khi được cấp thẩm quyền giao.
6- Nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học trong quy hoạch, kiến trúc xây dựng; nghiên cứu mẫu thiết kế định hình các công trình kiến trúc theo kế hoạch đề tài được duyệt hoặc theo hợp đồng nghiên cứu.
7- Phối hợp với chủ đầu tư các dự án quy hoạch tổ chức công bố quy hoạch xây dựng; tổ chức triển lãm quy hoạch chuyên ngành về kiến trúc xây dựng.
8- Thực hiện hợp tác, liên doanh, liên kết với các tổ chức trong nước về các lĩnh vực hoạt động của Viện Quy hoạch – Kiến trúc xây dựng theo chức năng, nhiệm vụ được giao, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.
9- Thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ trong lĩnh vực: Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; Quy hoạch xây dựng (Quy hoạch vùng, Quy hoạch đô thị, Quy hoạch khu chức năng đặc thù, Quy hoạch nông thôn, quy hoạch hệ thống giao); Tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình, thiết kế xây dựng, thẩm tra thiết kế và dự toán, quản lý dự án, giám sát thi công, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, công trình hạ tầng kỹ thuật, đường dây và trạm biến áp đến 35KV...; Khảo sát địa hình, khảo sát địa chất và thí nghiệm chuyên ngành; Lập luận chứng lựa chọn, xin chấp thuận địa điểm xây dựng; Lập hồ sơ xin giao đất, thuê đất đầu tư xây dựng công trình.
10- Quản lý tổ chức bộ máy, tài chính, tài sản, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Viện theo quy định phân cấp của UBND tỉnh và quy định của pháp luật hiện hành.
11- Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND Tỉnh và Sở Xây dựng giao.
 

 

 


 

 

Các tin khác
Tin TIÊU BIỂU

 

 

VIỆN QUY HOẠCH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG NGHỆ AN

Địa chỉ : KM 1+500 - Đường V.I.Lênin - Thành phố Vinh - Tỉnh Nghệ An
Số điện thoại (038) 3522731, 3522728 - Fax: (038)3522728; Email: VQHNgheAn@gmail.com

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Anh Tài - Viện trưởng