Trang chủ
GIƠI THIỆU
CƠ CẤU TỔ CHỨC
CÔNG TRÌNH QUY HOẠCH ĐÃ PHÊ DUYỆT
ĐỀ TÀI KHOA HỌC
VĂN BẢN PHÁP LÝ
DIỄN ĐÀN
Ý KIẾN PHẢN HỒI

Ngày truy cập:
22 tháng 1, 2020

Số lượt truy cập
732811
 
TÌM KIẾM THÔNG TIN
 
 
 
TRANG CHỦ
Học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng
Đ/c Nguyễn Anh Tài – Bí thư Đảng ủy bộ phận  phát biểu khai mạc Hội Nghị
Đ/c Nguyễn Anh Tài – Bí thư Đảng ủy bộ phận phát biểu khai mạc Hội Nghị
 
Thực hiện Kế hoạch số 70-KH/ĐU ngày 18/7/2017 của Ban thường vụ Đảng ủy Khối CCQ tỉnh Nghệ An và Kế hoạch số 108-KH/ĐU ngày 02/8/2017 của Đảng ủy Sở Xây dựng Nghệ An. Ngày 25/8/2017, Đảng bộ bộ phận Viện Quy hoạch – Kiến trúc Xây dựng Nghệ An tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Viện. Hội Nghị do đồng chí Hoàng Nhật Thành – Phó bí thư Đảng ủy bộ phận trực tiếp phổ biến quán triệt.
Đ/c Hoàng Nhật Thành – Phó bí thư Đảng ủy bộ phận, quán triệt Nghị quyết TW5.
Hội nghị quán triệt, triển khai nội dung của 3 Nghị quyết quan trọng đã được thông qua tại Hội nghị lần thứ 5, Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) gồm: Nghị quyết số 10-NQ/TW về “Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Nghị quyết số 11-NQ/TW về “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Nghị quyết số 12-NQ/TW về “Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước”. Hội nghị cũng đã quán triệt nội dung Quy định số 86-QĐ/TW ngày 01/6/2017 của BCH Trung ương về “Quy định giám sát trong Đảng”.
Sau khi tổ chức quán triệt Nghị quyết, Đảng ủy bộ phận Viện sẽ triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch hành động của tập thể Đảng bộ và cơ quan, trên cơ sở vận dụng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết TW5, bám sát chực năng nhiệm vụ của đơn vị phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay. Đảng ủy bộ phận chỉ đạo toàn thể cán bộ, Đảng viên, Công chức, viên chức và người lao động viết thu hoạch cá nhân. Nội dung thu hoạch thể hiện nhận thức của cá nhân về những nội dung cơ bản của Nghị quyết và tình hình thực trạng, trách nhiệm cụ thể của mỗi cá nhân để góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan và Nghị quyết của Đảng./.
             Tin bài: Đảng bộ bộ phận VQH
Tin TIÊU BIỂU

 

 

VIỆN QUY HOẠCH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG NGHỆ AN

Địa chỉ : KM 1+500 - Đường V.I.Lênin - Thành phố Vinh - Tỉnh Nghệ An
Số điện thoại (038) 3522731, 3522728 - Fax: (038)3522728; Email: VQHNgheAn@gmail.com

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Anh Tài - Viện trưởng